อบรมสัมมนาหลักสูตรการผลิตยางเบื้องต้น

S.K.Polymer ได้รับเกียรติจากคณะกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เข้าเยี่ยมชมโรงงาน และเข้าร่วมอบรมสัมมนาหลักสูตรการผลิตยางเบื้องต้น ช่วยส่งเสริมพัฒนาการใช้ยางธรรมชาติในหน่วยงานภาครัฐเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทย โดยมีคุณชยุต สุวรรณพิมลกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.เค. โพลีเมอร์ ร่วมบรรยาย

โรงงานผลิตชิ้นส่วนยาง